Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.pirat.waw.pl Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLICKA-ROSIŃSKA
CHEŁMŻYŃSKA 158
04-464 WARSZAWA

e-mail: pirat.firma@wp.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 1130000134, REGON: 010145831

Numer rachunku bankowego: 69 1020 1042 0000 8202 0145 1624

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

Zamówienie.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :
  1. po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
  2. po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
 5. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 4 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
 2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;
 3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia pod adresem, wybranym podczas składania zamówienia
 4. (Siedziba w Warszawie, lub Mińsku Mazowieckim).
 5. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 6. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

Wysyłka towaru:

 1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 3. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
 4. Zamówienia złożone do godziny 12:00 są realizowane kolejnego dnia roboczego.

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).   

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 12 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU
 2. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT nie będący KONSUMENTEM obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 6. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM.
 7. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o koszty obsługi zwrotu - nie mniej niż 35 zł netto za każdy korygowany dokument:
  • w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 10 dni od dnia zakupu - o 5 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu w okresie od 11 do 30 dni od dnia zakupu - o 10 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu w okresie od 31 do 60 dni od dnia zakupu - o 15 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu w okresie od 61 do 90 dni od dnia zakupu - o 20 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu po 91 dniach od dnia zakupu - o 30 % ceny sprzedaży.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 9. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. REKLAMACJE z tytułu odpowiedzialności z tytułu rękojmi nieopisane w niniejszym REGULAMINIE są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581z zastrzeżeniem jak w następnym punkcie.
 11. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje ograniczona w następujący sposób:
  • SPRZEDAWCA - w przypadku uznania reklamacji - jest zobowiązany wyłącznie do przywrócenia zgodności z umową dostarczonego produktu poprzez naprawę lub wymianę - w zależności od decyzji SPRZEDAWCY;
  • KLIENT pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktu - do SPRZEDAWCY - sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem;
  • SPRZEDAWCA pokrywa koszt ponownej wysyłki po uznaniu reklamacji;
 12. Niewielkie różnice wyglądu tj. odcień koloru, proporcje etc. zależące od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego nie są podstawą do reklamacji.
 13. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient.
 14. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do SPRZEDAWCY.
 15. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie mają zastosowania w przypadku roszczenia klienta w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego Dział II.1 Art. 576.1, 567.2, 576.3 i 576.4

Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU.

W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT.

Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Wymiana towaru.

Jeśli okaże się, że dobrali Państwo nieodpowiedni rozmiar, towar można wymienić (o ile jest on dostępny) na inny rozmiar bądź model w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru.

Nieużywany towar do wymiany prosimy przesłać wraz z Formularzem Wymiany oraz dowodem zakupu na adres:

Chełmżyńska 158
04-464 WARSZAWA

Wymieniany towar można wysyłać listem poleconym, paczką pocztową lub kurierem. Koszty wysyłki ponosi kupujący. Nie zalecamy wysyłki zwykłym listem (nie zarejestrowanym). Nie odbieramy przesyłek wysyłanych w inny sposób np. na koszt odbiorcy bądź za pobraniem.

Czas realizacji wymiany to maksymalnie 14 dni.

Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 2. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 5. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.
 6. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 8. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetważanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich aktualizacji oraz usunięcia.      

RODO

W związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu poniżej klauzulę informacyjną, w której wskazuje w jaki sposób przetwarzamy dane na stronie PIRAT.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLIBKA-ROSIŃSKA, ul. CHEŁMŻYŃSKA 158, 04-464 WARSZAWA.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLIBKA-ROSIŃSKA.

Do Twojej dyspozycji jest adres e-mail: pirat.firma@wp.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia ,a także później,w związku z realizacją transakcji dokonywanymi dla Ciebie.
Ww. dane osobowe obejmują:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania;
 • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, jego hasło oraz unikalny identyfikator;
 • dane osobowe, w tym płeć, miejscowość zamieszkania, datę urodzenia i historię zakupów;
 • informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej;

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zbierane są w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się na podstawie Twojej zgody (art. 6 lit. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dane będą w naszym posiadaniu do momentu wycofania rzez Ciebie zgody.

Komu możemy przekazać dane?

Dane będą przekazane podmiotom realizującym Wasze zamówienie (np. dane przy realizacji haftu , nadruku). Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać, i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: pirat.firma@wp.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO.

Polityka prywatności.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy sklep internetowy w jasny sposób musi informowaćo wykorzystywanych w nim plikach cookie oraz polityce prywatności.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należacych do PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLICKA-ROSIŃSKA.

Przez korzytsanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na uzywanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Nasza strona korzysta z plików cookies, dzięki czemu możemy lepiej dostosowywać treści do Twoich preferencji.
Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w przeglądarce na Twoim komputerze plików cookies oraz przetwarzaniu
gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych. Przez dalsze korzystanie z tej strony bez zmian
ustawień przeglądarki wyrażasz na to zgody.